Bangladesharchives


Statuten contactgevevens
July 21, 2013, 8:52 am
Filed under: Foundation | Tags:

BARM

 

KvK      inschr.nr. 27  380  353

Anbi     fiscaalnr.  8224 31 671

 

Rek.nr. 55 877 08, Rotterdam

 

Adres:

 

Secretaris     BARM

De heer R.W.Spork

Larikslaan         191

3053 LB Rotterdam

 

Tel. 010  –  4 18 1982

E: r.spork@planet.nl

 

 

Statuten van BARM.

Naam, zetel en duur.

Artikel 1.

1 De stichting draagt de naam: Stichting tot ondersteuning van BARM. (Bangladesh Archives & Records Management)

2 De stichting is gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage.

3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

1 De stichting heeft ten doel:

a.   het bevorderen van het bewustzijn in Bangladesh van het juridische, administratieve en culturele belang van archieven en collecties, alsmede het bevorderen van een adequaat beheer van die archieven en collecties;

b.   het ondersteunen van activiteiten die bijdragen tot het onder 1a genoemde..

2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.   Het geven van onderwijs gericht op verbetering van de archiefzorg en informatiehuishouding in Bangladesh;

b.   Het verstrekken van informatie over het onder 2a genoemde.

c.   het onderhouden van internationale contacten ter facilitering van trainingen van

Bengaalse archiefmedewerkers.

d.   en alle andere activiteiten die bijdragen tot het in artikel 1 gestelde doel.

Geldmiddelen.

Artikel 3.

De Stichting krijgt geldmiddelen uit:

–          Subsidies en donaties;

–          Schenkingen, erfstellingen en legaten;

–          Alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur.

Artikel 4.

1 Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Benoemingen zijn voor een termijn van 4 jaar. Bestuursleden kunnen aansluitend worden herbenoemd.

2  Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn middel een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3 Benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden.

Benoeming, schorsing en ontslag vindt plaats door het bestuur zelf. Het bestuur kent twee kwaliteitszetels: een lid van en aangewezen door de Kring van Zuid-Hollandse Archivarissen en een lid van en aangewezen door de KVAN; dit kan ook 1 persoon zijn.

 

4 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormen de overblijvende bestuursleden een wettig bestuur.

5 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze kunnen evenwel aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun fuctie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.

Artikel 5.

1 Bestuursvergaderingen worden ten minste twee maal per jaar gehouden.

2 In de regel convoceert de secretaris de vergaderingen; hij doet dat  tijdig, met vermelding van de plaats van samenkomst, het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

3 Alle bestuursleden hebben het recht een vergadering te beleggen, mits zij dat tijdig doen, met vermelding van de plaats van samenkomst, het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

4 Over geagendeerde onderwerpen besluit het bestuur bij meerderheid van stemmen (de helft plus één; in geval van breuken afgerond naar boven).

5 Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niettemin worden behandeld mits de helft plus één van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. Besluiten over de onderwerpen moeten  met algemene stemmen worden genomen.

6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, die in de volgende vergadering worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris.

8 Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle bestuursleden in gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas gemaakt waarin de meningen van de bestuursleden worden opgenomen. Het wordt na ondertekening door de secretaris en de voorzitter bij de notulen gevoegd.

9 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij iemand van de bestuursleden  een schriftelijke stemming wenst.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.

1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten recht.

2 Het bestuur kan besluiten de stichting te laten vertegenwoordigen door twee met name genoemde gezamenlijk handelende bestuursleden.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één bestuurslid.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

–          Door overlijden van een bestuurslid;

–          Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

–          Bij schriftelijke ontslagneming;

–          Door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;

–          Bij ontslag op grond van art. 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. .

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2 Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting gesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3 De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Statutenwijziging.

Artikel 10.

1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet genomen worden met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3 Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 11.

1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10, lid 1 van toepassing.

2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.

3 De vereffening geschiedt door het bestuur.

4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10, lid 3.

5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogend rechtspersoon met een doel zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de stichting. De naam van deze rechtspersoon dient in het besluit tot ontbinding van de stichting te worden opgenomen.

7 Na afloop van de vereffening worden het archief van de ontbonden stichting overgedragen aan het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage.

Slotbepalingen.

Artikel 12.

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: