Bangladesharchives


Jaarverslag 2012
July 21, 2013, 8:48 am
Filed under: Foundation | Tags:

Rotterdam, 5 mei 2013

Jaarverslag 2012 van de Stichting Bangladesh Archives & Records Management (BARM)

In bijlage 1 vindt u een beknopt verslag van de reis naar Bangladesh 2012/2013 van Floor Geraedts en Sigfried Janzing.

In bijlage 2 vindt u de samenstellingsverklaring (jaar 2011) van accountantsbureau Mazars.

Statuten van de Stichting (aparte PDF). Voornaamste bepalingen:

1 De stichting heeft ten doel:

a.         het bevorderen van het bewustzijn in Bangladesh van het juridische, administratieve en culturele belang van archieven en collecties, alsmede het bevorderen van een adequaat beheer van die archieven en collecties;

b.         het ondersteunen van activiteiten die bijdragen tot het onder 1a genoemde..

2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.         Het geven van onderwijs gericht op verbetering van de archiefzorg en informatiehuishouding in Bangladesh;

b.         Het verstrekken van informatie over het onder 2a genoemde.

c.         het onderhouden van internationale contacten ter facilitering van trainingen van

Bengaalse archiefmedewerkers.

d.         en alle andere activiteiten die bijdragen tot het in artikel 1 gestelde doel.

Verslag 2012

Het bestuur bestond in 2012 uit: Els van den Bent (voorzitter), Sigfried Janzing (penningmeester) en René Spork (secretaris). Leden: Yvonne Bos-Rops, Roelof Braad, Floor Geraedts, Theo Schelhaas.

De KVAN heeft een vertegenwoordiger in de Stichting in de persoon van Roelof Braad. De banden tussen de Stichting BARM en de KVAN zijn geformaliseerd. In Bangladesh is er BARM Society, de lokale ‘counterpart’ van de Stichting BARM. Het is BARM Society dat geacht wordt een programma op te stellen en uit te werken met ondersteuning (meer in persoon dan financieel) van de Stichting BARM.

Het bestuur van de Stichting BARM is in 2012 driemaal bijeen geweest (18 april, 22 augustus en 21 november). De vergaderingen dienen ter afronding van de vorige reis en voorbereiding van de volgende reis naar Bangladesh. Het is het verblijf van initiatiefnemer drs. Floor Geraedts (2-3 maanden) dat wordt gefinancierd en ondersteund. Reizen van andere leden van BARM worden betaald uit fondsenwerving en/of privé-middelen. Omdat de Stichting BARM in 2012 de ANBI status heeft aangevraagd en verkregen is het mogelijk om schenkingen aan de Stichting af te trekken van de belastingen.

Het bestuur heeft geconstateerd dat fondsenwerving steeds moeilijker wordt. Het KICI-kledingfonds, een trouwe sponsor, merkt de gevolgen van de crisis: er wordt minder oude kleding ingezameld en dus krijgt het fonds minder inkomsten en kan het minder uitdelen. Door het bestuur wordt naarstig gezocht naar alternatieven.

De 20ste reis van Floor begint vermoedelijk in december 2013.


Bijlage 1 Reis Floor Geraedts en Sigfried Janzing (beknopt verslag)

19e Barmreis, 28 nov. 2012 – 17 maart 2013 (Floor, Sigfried sloot aan in januari). Floor begonnen in India, School of Archives, lesgeven en les volgen, nieuwe directeur van NAI SAS en opvolger van Mrs Dr Meena Gautam: mr Syed Farid Ahmed; ook aandacht voor externe dienstverlening zoals archieftentoonstellingen en andere vormen van klantenmobilisatie, die weer tot versterking van Archival Awareness leiden, mr Rajmani Srivastava, head dept. Exhibitions of NAI. Regionale contacten op archiefgebied, kennis delen, stukken delen.

Nieuwe directeur National Archives in Dhaka, Wadud, wil meer aandacht voor acquisitie van archieven en aantrekken van vooral academische raadplegers voor studiezaal. BARM Society (BARMS) overigens niet erg actief richting India, bijvoorbeeld wat betreft hulp inroepen bij opzetten opleidingen. Overleg gehad met Home Department wat betreft archiefinspectie. Moeizaam proces, waarbij landelijk programma (land heeft enorme omvang) moeizaam doorsijpelt naar de deelstaten. In West Bengal State Archives 8 – 18 dec. ’12: Floor heeft op verzoek van Jinna Smit (NA, programma MCH) nog wat onderzoek gedaan naar/in van oorsprong Nederlandse archiefbescheiden (Lennart Bes’vraag naar VOC archiefbescheiden; daarnaast de zogenaamde pattas: enkele honderden licensies voor gebruik van percelen land voor huisvesting, respectievelijk winkels en andere bazar – activiteiten in en rondom Chinsura, 40 km ten noorden  van Kolkata aan River Houghly). Floor kennis gemaakt met journalist Biplab Gupta met geschiedkundige belangstelling voor Nederlandse overblijfselen in West-Bengalen. Floor gebruikt netwerk voor ‘vertalen’ bronnen (samenwerking India/Bangladesh).  Ratan Lal Chakraborty in Shyamnagar gesproken over opzetten van handboek archiefbeheer: er ligt een voorstel voor synopsis van 2010 / 2011. Ook contact met Abhijit Bhattacharya, hoofd Archival Dept. van het IISG – achtige CSSS in Bhaisnab Ghata, Kolkata. 18 December naar Bangladesh. Veel aandacht voor bezoeken aan locale GOVTs op het platteland. ‘Gemeentesecretarissen’ met ‘informatiefunctie’ gesproken die ontvankelijk zijn voor beheer oud archief etc. , tevens interesse voor records management.  Vooral de UISC’s met jonge ICT geschoolde medewerkers on het kader van Digital Bdesh 2021 (regeringsprogramma vanaf dec. 2008) werkt door: Right To Information Act 2009 en Citizen’s Charter, ook digitalisering van de Birth Registration. Ongeveer 27 plaatsen in drie maanden bezocht! Binnen BARMS te weten in het archiefteam (11 personen in Prothom Alo, belangrijke NRC-achtige landelijke krant, evenknie van The Daily Star van Mahfuz Annam) heeft Lutful Haq ‘friends of archives of Bangladesh’ (facebook) in het leven geroepen voor uitwisseling informatie etc. Met een blog erbij. De krant Prothom Alo waar Lutful Haq werkt heeft belangstelling voor zijn archiefprojecten. Meld je aan bij Fcbk groep FAB. Floor heeft al diverse bijdragen “gepost”. Bij de krant werken honderden ‘vrijwilligers’ {Bondhushuvas} die via netwerk hopen aan baan te komen en die ook echt belangstelling hebben voor archiefkwesties. Floor: daaruit kan opleidingsbehoefte en inrichting opleiding ontstaan. Overlaten aan het spel der vrije maatschappelijke krachten, denk aan de meer dan 60 particuliere universiteiten in Bangladesh. Ondermeer in dit verband een revitalisering van de Barm-samenwerking met IUBAT (2002 – 2007) waarvoor Floor en Sigfried 25 januari ’13 hebben overlegd met Vice Chancellor prof dr Alimullah Miyan in IUBAT, Uttara. Positieve impulsen gaan uit van programma ‘Digital Bangladesh 2021’, introductie Citizen Charter en Right to Information Act. BARMS: Mezbah is eindelijk lid geworden. Ook ICDDR,B’s LISU hoofd Nazimuddin nu betrokken bij het reguliere zaterdagmiddagoverleg in Archival dept. van Prothom Alo.  Heritage Archives (HABH) in Rajshahi inmiddels flink uitgebreid (het gebouw is verhoogd met o.a. conferentiezaal en 2 appartementen, acquisitie; dat helpt bij exploitatie). Floor in Sardha, nabij  Rajshahi de BPA (= Bangladesh Police Academy , 1912 opgericht voor heel Brits India) bezocht met oog op advisering inzake  archiefbeheer en Floor schets n.a.v. dit bezoek beeld dat zo’n instituut en wat de regeringen van Pakistan (1947 – 1971) en Bangladesh (sedert 1972) ermee gedaan hebben, veel meer continuïteit laten zien dan de zogenaamde dekolonisatie suggereert. Zo’n instelling laat zien, hoe moeizaam het proces verloopt van ontwikkeling van een echt eigen bestuurlijk apparaat in de gedekoloniseerde staat en maatschappij door de nieuwe, lees: eigen elite. Sterker nog: de mate waarin de nieuwe staat en de nieuwe elite zich wenst te identificeren met dit koloniale relict laat zien hoe onmachtig de top van de sociale stratificatie is, zich een werkelijk vernieuwd bestuursapparaat eigen te maken. Sigfried 23 januari aangekomen. Met Floor naar NAB voor jaarlijks trainingsprogramma voor de medewerkers. Met onder meer Elias (NA) aan de slag wat betreft acquisitie. Nieuwe mensen leren kennen (jongeren).  Presentaties gegeven over archiefgebruik en digitale archivering (dat laatste was wat te complex). Trainingen gegeven/bekeken op gebied van information literacy (Mezbah) en right to information en records management. Er wordt nu vanuit FAB (BarmS) wel actief gewerkt aan network building and archival awareness raising. Bij bezoek aan BSDA (n.g.o.  op sociaaleconomisch en cultureel ontwikkelingsgebied in Dinajpur) werd ook speciaal aandacht besteed aan het eigen ARM en filing system van deze NGO. Relatie RU historicus prof Mahbubur Rahman en NGO chairman (+ history teacher Carmichael College) dr  Moniruzzaman speelt hierin een uitgesproken positieve rol.

Namens de Stichting BARM, René Spork, secretaris, 10 mei 2013

 

Bijlage 2

Aan het bestuur van Stichting tot ondersteuning van Barm

Larikslaan 191

3053 LB ROTTERDAM

 

Rotterdam, 26 februari 2013

 

IV/52593

 

Geacht bestuur,

 

Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het

samenstellen van de jaarrekening 2011.

 

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

 

OPDRACHT

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van Stichting tot ondersteuning van

Barm te ´s-Gravenhage bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting samengesteld.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEIDING

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur

verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

 

26 februari 2013

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening

toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens

geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

 

BEVESTIGING

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder

toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving.

 

2 ALGEMEEN

De Stichting tot ondersteuning van Barm (BANGLADESH Archives & Records Management) is op 28 april 2010 opgericht middels een notariële akte.

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het bewustzijn in Bangladesh van het juridische, administratieve en culturele belang van archieven en collecties, alsmede het adequaat beheer van archieven en collecties, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

 

3 FISCALE POSITIE

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn we er van uitgegaan dat de stichting vrijgesteld is voor de vennootschapsbelasting.

 

26 februari 2013

 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

 

MAZARS PAARDEKOOPE R HOFFMAN N. V .

R.J. de Rek AA

Stichting tot ondersteuning van Barm 26 februari 2013

´s-Gravenhage

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

Stichting tot ondersteuning van Barm 26 februari 2013

´s-Gravenhage

 

JAARREKENING 2011

Stichting tot ondersteuning van Barm

´s-Gravenhage

 

BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIEF                                  
2011                2010

 

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN                  1.628                  997

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA                   1.628               997

TOTAAL                                 1.628               997

 

26 februari 2013

 

PASSIEF                              2011                2010

 

STICHTINGSKAPITAAL                    1.628               997

TOTAAL                               1.628               997

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER       2011

 

                                                2011                       28-04-2010 t/m 31-12-2010

 

BIJDRAGEN                                   1.497                          6.866

Kosten projecten                             0.840                          5.855

 

BRUTOWINST                           0.657                          1.011

 

BEDRIJFSRESULTAAT             0.657                          1.011

 

Rentelasten en soortgelijke

kosten 5 -26 -14

FINANCIEEL RESULTAAT          -26             -14

 

RESULTAAT                                    0.631                          0.997

 

TOELICHTING

 

ALGEMEEN

 

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting tot ondersteuning van Barm bestaan voornamelijk uit bevorderen van het bewustzijn van het juridische, administratieve en culture belang van archieven en collecties in Bangladesh.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

 

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden

gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q.

nominale waarden. Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn

uitgevoerd en afgeleverd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

 

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

 

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan

over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde

waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en

diensten geleverd c.q. verricht zijn. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar

waarin deze voorzienbaar zijn.

 

BESTUUR

Het bestuur gedurende het boekjaar werd gevormd door mevrouw E.A.G. van den Bent, de

heer R.W. Spork en de heer S.F.M.J. Janzing.

Stichting tot ondersteuning van Barm 26 februari 2013

 

 

BALANS

 

VLOTTENDE ACTIVA

2011                           2010

1 LIQUIDE MIDDELEN                                           €                             €

ING Bank N.V.                                                            1.628                          0.997

2 STICHTINGSKAPITAAL

Stichtingskapitaal

 

Eigen vermogen per 1 januari 2011                          0.997

Aandeel in het resultaat                                        0.631

Eigen vermogen per 31 december 2011                 1.628

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: